ქვეყანათმცოდნეობა

რუსეთის ისტორიული მისია - სტატიის რეზიუმე

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორ, პროფესორ გურამ მუჩაიძის სტატიაში მოცემულია ორიგინალური ხედვა რუსეთის და რუსი ხალხის ადგილის შესახებ თანამედროვე მსოფლიოში. ჩამოთვლილია რუსი ხალხის ეთნოფსიქოლოგიის დამახასიათებელი ნიშნები, რუსეთის სახელმწიფოს განვითარების პოლიტიკური და გეოგრაფიულ-კლიმატური პირობები. კეთდება დასკვნა, რომ რუსებს, როგორც ერს, შეუძლია იარსებოს მხოლოდ მაშინ, თუ ის წარმოადგენს ფედერალური იმპერიის ბირთვს.

ასევე სტატიაში განხილულია ევრაზიის სამხრეთ ნაწილის გეოპოლიტიკის საკითხები და ნაჩვენებია, რომ რუსეთისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ ზოლში პოზიციების შენარჩუნება და არდაშვება იმისა, რომ აქ მთლიანად აშშ გაბატონდეს. ამავე დროს, ავტორი წერს, რომ რუსეთს და აშშ-ს შეუძლიათ ითანამშრომლონ ევრაზიის სივრცეში (ჩინეთთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად) ეკონომიკურ, ენერგეტიკულ, სატრანსპორტო, კოსმოსურ და სხვა პროექტებში, ამავე დროს აშშ-ს სტრატეგიული ინტერესები მიმართული უნდა იყოს არა რუსეთის გამოძევებისკენ სამხრეთ ევრაზიიდან, არამედ „ჩრდილოეთ-სამხრეთის“ ღერძის ფარგლებში აფრიკის კონტინენტის განვითარებისკენ.

სტატიის დასკვნით ნაწილში საუბარია გლობალიზაციის გარდაუვალობაზე, ოღონდ არა ერთპოლარული გლობალიზაციის, არამედ ცივილიზაციების კონვერგენციის შედეგად წარმოქმნილი გლობალიზაციის. ამ კონვერგენციის ფარგლებში, ავტორის აზრით, უნდა წარმოიქმნას ახალი ევრაზიული ცივილიზაციაც, რომელიც შეითვისებს აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან საუკეთესო ნიშნებს. რუსეთს, როგორც ევრაზიული ცივილიზაციის ბირთვს, უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრება ამ პროცესში.

სტატიის ორიგინალი რუსულ ენაზე: