ისტორია: ოსები საქართველოს დროშის ქვეშ

ისტორია: ოსები საქართველოს დროშის ქვეშ

მკითხველებს ვთავაზობთ პროფ. ნიკო ჯავახიშვილის ნარკვევს ქართულ-ოსური და ქართულ-ჩრდილოკავკასიური ურთიერთობების ისტორიიდან,

რომელიც ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნდა ვარშავაში, 2012 წელს, ჟურნალში "Pro Georgia". ქართულ და რუსულ ენებზე ქვეყნდება პირველად.

ნ.ჯავახიშვილი: ოსები საქართველოს დროშის ქვეშ (მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარი).