ამერიკული პროექტი NSSM 200 და თანამედროვე საქართველო

ამერიკული პროექტი NSSM 200 და თანამედროვე საქართველო

 ბელორუსი რაბინი, ევრაზიის ინსტიტუტის ამასწინანდელი სტუმარი, იგაელ იეჰუდი, რომელმაც ქართული აუდიტორიის წინაშე უკრაინაში ფაშიზმის საფუძვლებსა და გამოვლინებებზე ისაუბრა,

აქტიურად ებრძვის აბორტების იდეოლოგიურ დასაბუთებასა და პრაქტიკას, ისევე როგორც ჰომოსექსუალური წყვილების მიერ ბავშვების აყვანასა და გავლენიანი საერთაშორისო წრეების მიერ მსოფლიო საზოგადოებრიობისათვის თავს მოხვეულ სხვა საშინელებებს. რაბინი იეჰუდი თავის ამ მოღვაწეობას განიხილავს, როგორც იუდაისტური რელიგიის სასულიერო პირის პრიორიტეტულ მოვალეობას. ამასთან, იგი აქტიურად თანამშრომლობს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ყველა იმ საკითხის გარშემო, რომლებიც დაკავშირებულია ორივე მონოთეისტური სწავლების ძირეულ მორალურ ფასეულობებთან - ოჯახური ურთიერთობების სიმტკიცესა და ბავშვების სწორ აღზრდასთან. რაბინ იეჰუდის ბელორუსული გამოცდილება ამ კონტექსტში წარმატებულად და სხვა ქვეყნებისთვის ბევრ რამეში სამაგალითოდ მიაჩნია. ამასთან, ჩვენი საიტის რედაქციისადმი მიმართულ წერილში იგი აღნიშნავს თავის სურვილს, „ხელი შეუწყოს საქართველოში ადამიანების ბრძოლას სიცოცხლისა და ოჯახისათვის“ (იგაელ იეჰუდი და მისი მეუღლე საქართველოსადმი გულწრფელი სიმპათიით განიმსჭვალნენ ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსვლისთანავე), ასევე ამხილოს „დასავლური პროექტების ჭეშმარიტი არსი“, პროექტებისა, რომლებიც ვითომ-და კეთილშობილ მიზნებს ახორციელებენ. ბელორუსი რაბინი აღნიშნავს „პოსტსაბჭოთა ხალხების ბედის ერთობლიობას და აუცილებლობას, დავიცვათ ეს ბედი დასავლეთის პოლიტიკის მიზნებისაგან“.

   სხვა საქმიანობასთან ერთად, ი. იეჰუდის მოღვაწეობა აისახება ბელორუსის ქრისტიანულ ინტერნეტ-რესურსებზე პუბლიკაციებშიც.მკითხველთა ყურადღებას მივაპყრობთ რაბინ იეჰუდის მიერ ე. წ. NSSM 200-ის პროექტის დახასიათებას (გამოქვეყნდა საქველმოქმედო ფონდის «Открытые сердца»-ს ვებ-გვერდზე, სამ ნაწილად: 123), რომელიც აშშ-ის მრავალწლიან პოლიტიკას ეხება, „განუვითარებელი ქვეყნების“ (ამერიკულივე ტერმინოლოგია) მოსახლეობის რაოდენობის გლობალური შემცირებისაკენ მიმართულს, რათა აშშ-მ მიიღოს მაქსიმალური ეკონომიკური სარგებელი.

კერძოდ, საქმე ეხება შემდეგს: აშშ-ის მოსახლეობა მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 6% -ს შეადგენს, მოიხმარს მსოფლიოში გახარჯული რესურსების 1/3-ს. ეს რესურსები კი ძირითადად თავმოყრილია „არასანდო“ ქვეყნებში. რატომ არასანდო? იმიტომ, რომ ამ ქვეყნებში ძალზე ჩქარა იზრდება მოსახლეობის რაოდენობა. იმისათვის, რომ უკეთ მოხდეს წიაღისეულის და სხვა რესურსების კონტროლი ამერიკის მიერ, აუცილებელია, შეჩერებულ იქნას ამ ქვეყნების მოსახლეობის ზრდა. სწორედ ამ თემას ეხება პროექტი NSSM 200 (National Security Study Memorandum 200).

 რა საფრთხეს შეიცავს ეს საქართველოსათვის, სადაც, მართალია, ერთსქესიანი ქორწინება ჯერ კიდევ წარმოუდგენელია და ასეთი „წყვილების“ მიერ ბავშვების აყვანაც, მაგრამ სწორედ ამ მიმართულებით მიჰყავს დასავლეთს ქართული კანონმდებლობის „ლიბერალიზაცია“. რაც შეეხება აბორტების უსაშველოდ მაღალ რიცხვს, ეს არის სამწუხარო რეალობა საქართველოში და ამ თემაზე გაცილებით მეტი აქტიურობა მართებს ერსა და ბერს.

მაშ ასე, პროექტი NSSM 200:

 

I.

 С 1969 по 1974 год госсекретарь США Г. Киссинджер подал 206 аналитических документов президенту США по вопросам американской геополитики. Двухсотый, поданный в 1974 г. был посвящён особой теме – необходимости сокращения населения в… мире.

Речь в нем идет о следующем: составляя 6% мирового населения, США потребляют треть из расходуемых в мире ресурсов, а страны, где есть эти самые ресурсы – ненадежны. Почему? Потому что в них слишком быстро растет население. Для того, чтобы лучше контролировать поставки полезных ископаемых, необходимо было свести рост населения этих стран к нулю.

Вывод – Президенту Соединенных Штатов рекомендуется развернуть всемирный поход за сокращение рождаемости, во имя сохранения «стабильности» и господства США над мировыми ресурсами. Для этого предлагалось использовать различные международные организации и фонды, контролируемые в той или иной степени Соединенными Штатами – ВОЗ, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, а также ЕЭС и Всемирный банк. Этот обширный документ, вошедший в историю под названием NSSM 200 (National Security Study Memorandum 200) был секретным, принят к исполнению в 1975 г., рассекречен в 1989-1990 г.

Таким образом, насаждение «планирования семьи» (контрацепция, стерилизация, «безопасный» т.е. безотказный аборт), было еще в далеком 1975 году принято Белым Домом как центральный всемирный проект внешней и оборонной политики США.

А разработал впечатляюще детальные и всеобъемлющие рекомендации один из ведущих интеллектуалов сверхдержавы. Почему именно на него пал выбор? Возможно, так решил фонд Рокфеллера, спонсировавший Лигу контроля над рождаемостью маньячки Сангер, и поддерживавший Киссинджера еще со времен воинственных стратегических исследований в начале его политической карьеры.

В меморандуме NSSM 200 Киссинджер четко определяет и описывает все стратегические составляющие для достижения поставленной цели:

– Внедрение задач «планирования семьи» как интегральной части систем здравоохранения «недоразвитых» стран, жесткое увязывание развития любых медицинских услуг, тем более в области материнства и детства – с «планированием семьи». Исполнитель – глобальные фонды: ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Всемирный банк, МФПС, страны ЕЭС, а затем – «грантолизированые» правительства и Минздравы «недоразвитых» стран;
– Разработка новейших медицинских технологий по нейтрализации и подавлению человеческой плодности. Исполнитель – научно-исследовательские учреждения, поддерживаемые Федеральным бюджетом США;
– Внедрение в сознание молодого поколения «недоразвитых стран» «права» на ограничение рождаемости и «планирование семьи». Исполнитель – пропагандистская машина США, её союзников и все тех же глобальных фондов… а затем – «грантолизированые» национальные правительства.

Меморандум требует обусловить любую помощь «недоразвитым» странам в здравоохранении интегрированием в систему здравоохранения «планирования семьи» с целью сокращения прироста населения, в перспективе – прекращения роста. При этом в меморандуме недовольно отмечается, что в «недоразвитых» странах массы уже рожденных людей станут в свою очередь родителями. Поэтому надо спешить… и с характерной «мудростью» белого человека жестко интегрировать идею планирования семьи в любые программы экономического и социального развития.

«Планирование семьи в контексте охраны здоровья демонстрирует озабоченность благосостоянием семьи в целом… оказание некоторых видов помощи матери и ребёнку упрочит доверие к идеям планирования семьи. Интеграция планирования семьи в систему здравоохранения поможет нам опровергнуть обвинения в том, что США больше заинтересованы в снижение численности людей в развивающихся странах, нежели в обеспечении их будущности»…

Поучительно, что Киссинджер отмечает впечатляющий экономический рост в послевоенные годы в «недоразвитых странах», опережающий рост населения. Заметил он и тот факт, что благодаря успехам здравоохранения смертность в большинстве из них намного ниже, чем в Европе до середины XIX века.

Вывод? Самое время начать сокращать население «недоразвитых», иначе оно само пожрет свои ресурсы, и на долю «развитых стран» останется все меньше, а здравоохранению там пора заняться сокращением рождаемости в том же ритме, в каком оно сумело сократить смертность…

Он настоятельно рекомендует действовать через глобальные фонды, особенно – Всемирную Организацию Здравоохранения, а также ЮНФПА, ЮНИСЕФ, различные агентства «развития» от ООН, Всемирный банк – с тем, чтобы «недоразвитые страны» не обвиняли США в «империализме». Среди проводников идеи «планирования семьи» необходимо иметь как можно больше деятелей из самих «недоразвитых» стран. Понятно, что последних надо «заинтересовать», но это уже отдельная история.

 

II.

Автор NSSM 200 Генри Киссинджер, боевой офицер контрразведки, герой Арденн, после войны несколько лет был занят «денацификацией», подолгу беседуя с нацистами. Учитывая тот прискорбный (в моих еврейских глазах) факт, что на момент создания ФРГ в тюрьмах там «томились» считанные десятки гитлеровских преступников (также вскоре выпущенные на волю) – нетрудно предположить, что Гайнц-Генри на родном немецком языке попросту перенимал интеллектуальный и практический опыт головорезов Третьего Рейха, мощно использованный в дальнейшем спецслужбами США.

Немецкая точность и американская мощность ощущаются в NSSM 200: обрисовав грандиозную картину всемирной системы, поставившей национальные правительства почти всех стран мира на путь самоуничтожения, Киссинджер подробно останавливается на существующих путях нейтрализации и ликвидации человеческой плодности, намечает пути развития, и даже называет конкретные суммы, которые должны быть выделены на федеральный заказ дальнейших исследований.

Он перечисляет известные в 1974 году средства:
 1. Оральные контрацептивы – стали популярны и используются широко; тем не менее, необходима дальнейшая доработка оптимальных комбинаций и дозировок стероидных гормонов для населения недоразвитых стран. 
 2. Внутриматочные устройства разнообразных размеров, форм, способов биологической активации должны быть разработаны и испытаны для задания оптимальных уровней эффективности, надежности и безопасности, и удобства в применении. 
 3. Стерилизация женщин усовершенствована в последнее время техническими новшествами: лапараскопами, кольпоскопами – что в высшей степени упрощает полостную хирургию (вот для чего нужны кольпоскопы, приобретением которых похваляются гинекологи Минздрава, вот что стоит за «лапаротомическими вмешательствами»). Могут быть разработаны дальнейшие усовершенствования: использование зажимов для фаллопиевых труб, трансцервикальные приемы, еще более простые хирургические приёмы. 
 4. Улучшенные методы для предсказания и распознавания овуляции, с тем, чтобы пары, которые используют метод биологического ритма, делали это с большей уверенностью и эффективностью. Тут следует отметить, что не так уж плох МРП, если почти всемогущий Киссинджер рекомендует всемогущему президенту США выделять на его разработку федеральные деньги! Заклеймить метод как «ненаучный» решили в дальнейшем, убедившись в том, что остальные методы обеспечивают «прекрасный» процент бесплодия, наиболее эффективно обеспечивая «снижение плодовитости» (как мы видим, Киссинджер стремился к стерилизации). Таким образом МРП оказался вне закона как не дающий этого «цивилизационного» эффекта. Понятно, что тут же добавились и соображения наживы: остальные методы дают баснословные барыши фирмам запущенного Киссинджером конвейера, а МРП не сулит никому барышей.
 5. Инъекционные контрацептивы для женщин: серьезнейшим усовершенствованием должны стать средства, сохраняющие эффективность три и более месяца, применение которых осуществляется пара-медицинским персоналом. 
 6. Лютеолитические – разрушающие жёлтое тело – и анти-прогестероновые средства, включающие простагландины, теоретически весьма многообещающие для контроля над плодностью, но необходимо осуществить дальнейшие разработки в весьма серьёзном объёме.
 7. Неклинические методы. Необходимы дальнейшие исследования неклинических методов, включая пены, мази, кондомы. Эти методы могут употребляться без медицинского наблюдения.

Киссинджер предлагает и провести полевые исследования. Клинические испытания практического применения новых методов необходимы для выяснения их ценности для применения в недоразвитых странах, а также определения из нескольких возможных средств наилучшего и образ его практического применения.

В долговременной перспективе: усиленные исследования в направлении лучшего понимания человеческой репродуктивной психологии принесут с собой практическое применение улучшенных методов контроля над плодностью в ближайшие 5-15 лет. Что, собственно говоря, и случилось: всевозможные средства контрацепции уже давно прочно вошли в наш быт, а бесплодие сегодня стало одним из самых распространенных диагнозов.

Не случайно влиятельный журнал «Washington Quarterly» в 1989 году призвал Пентагон придать планам по разработке средств «планирования населения» статус программы по разработке новых видов оружия.

 

III.

Идеи NSSM 200 были навязаны мировому сообществу в качестве принципов «устойчивого развития» на международной конференции по народонаселению в Каире в 1994 году. Хоть и твердят неонацистские догмы МКНР-1994, что «люди, которым предоставлены возможности развития, выбирают меньшее количество детей», – многомудрый Киссинджер знал, что это далеко не всюду и не всегда так.

Он подробно разъясняет боссу в Белом доме, как должна быть развернута работа по демоциду – уничтожению населения собственными правительствами. Для превращения идеи контрацепции и стерилизации в реальность жизни, необходимо рассказать населению «недоразвитых» стран о пользе снижения потребности в детях: малодетность открывает возможности для повышения благосостояния, обучения, миграционной мобильности, и для достижения всего этого надо прежде всего использовать контрацепцию или пройти стерилизацию.

Стремление к многодетности основано не только на традициях жизни или религиозных предписаниях, но и на самой реальности жизни: помощь детей дома и в хозяйстве, устройство жизни девушек путём замужества, рассчитанный на большие семьи бытовой уклад и т.д. Посему необходимо разъяснять, что молодые люди имеют право ограничить деторождение и оно сулит им большие блага, чем традиционный образ жизни.

Для осуществления этой индоктринации необходимо привлечь все традиционные и особенно новейшие СМИ: спутниковое телевидение открывает чудесную перспективу (Киссинджер еще не знал про Интернет!)

Реальная возможность приобретения/получения контрацептивов, инструкции по их применению и возможности стерилизации должны стать общедоступными. А основным фактором их распространения должны стать национальные системы здравоохранения – только они могут обеспечить полный охват населения и преемственность политики.

Антирепродуктивная деятельность должна быть жестко привязана к услугам здравоохранения –отныне это непременное условие любой «здравоохранительной» и иной «гуманитарной» помощи для «недоразвитых». А с тем, чтобы побудить население активнее и плотнее воспринять благодать, антирепродукция должна быть особо увязана с услугами в области родовспоможения, материнства, детства. Естественно, с тем, чтобы дать преимущественный доступ к услугам тем, кто станет на путь самоуничтожения.
Вовлечение правительств и чиновников в антирепродукцию должно происходить параллельно с частной инициативой и использованием НГО, и они должны «подбодрять» друг друга. Правительство США должно активнейшим образом проводить в жизнь эти рекомендации, используя все имеющиеся в его распоряжении экономические, политические, дипломатические и информационные ресурсы.

Одновременно необходимо остерегаться в максимально возможной степени идентификации антирепродуктивного проекта с… США, т.к. в «недоразвитых» опасаются империалистических поползновений этой «Империи добра». Поэтому надо весь этот ресурс задействовать через международные организации (ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения), а также экономическо-финансовые организации Западного мира. Это позволит привлечь дополнительные средства от союзников США и прикрыть торчащие ослиные уши истинных инициаторов.

Конечным адресатом всего этого действия являются национальные правительства самих «недоразвитых», которые должны этот проект воспринять, в конечном счете, как свой кровный. Правительства суверенных стран, службы здравоохранения и высшие чиновники пройдут соответствующую индоктринацию – об этом позаботятся «международные организации», отличившиеся будут поощряться и делать дальнейшую карьеру.

Спустя 40 лет мы видим, что Киссинджер «живее всех живых» не только потому, что живет, здравствует и продолжает свою проповедь Нового Мирового Порядка (он по-прежнему является членом Бильдербергского клуба). После падения СССР мы видим всемирный триумф его идей, фактически – вселенское геополитическое воплощение в ипостаси «репродуктивных прав».

С первых страниц «международных» документов, воспевающих демоцид и половые извращения, на нас смотрят решительные и интеллигентные лица представителей «недоразвитых» стран, всех небелых рас; и они же проповедуют со всех международных трибун «устойчивое развитие», основанное на демоциде. 
«Поощрение» понятливых принесло плоды.

 

Раввин Игаэл Львович Йегуди

Читайте также: «Девочек лесбиянкам, мальчиков – педерастам»; «Не дело матери!»

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.